top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

1. Algemeen

Dievertje Coacht, is opgericht door Dievertje Diesch gevestigd in Bussum en ingeschreven onder nummer 74991388 bij de Kamer van Koophandel.
 

2. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.
 

3. Tarieven

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website. Overleg, telefonisch, per whatsapp, sms, skype of per mail, voorbereiding en materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.
 

4. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op rekeningnummer NL67 KNAB 0259 1103 37 t.a.v. Dievertje Coacht. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Dievertje Coacht een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Dievertje Coacht gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Dievertje Coacht zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Dievertje Coacht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 

5. Aansprakelijkheid

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Dievertje Coacht u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts. Dievertje Coacht sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Dievertje Coacht, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dievertje Coacht. Indien de cliënt een klacht heeft over de coach of zijn/haar aanpak of houding , dan treedt er een klachtenprocedure in werking. De klacht wordt eerst rechtstreeks met de coach besproken. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging.
 

6. Vertrouwelijkheid

Dievertje Coacht verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachsessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
 

7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar

Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Dievertje Coacht kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
 

8. Verslag

Vanaf het begin van de behandeling ben ik verplicht een dossier aan te leggen. Het doel hiervan is een bijdrage aan een goede kwaliteit van zorg. De coachee, of bij minderjarigheid de ouders, hebben inzagerecht. Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Dievertje Coacht zelf gemaakt. Bij het evaluatiegesprek ontvangt u tevens een papieren en digitaal verslag met daarin tips en adviezen.
 

9. Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er altijd even de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Het kind bepaald hierin wat hij wil vertellen of wil laten zien. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waarin we de vorderingen van uw kind bespreken.
 

10. Verantwoordelijkheid

Dievertje Coacht neemt de inspanningsverplichting op zich om de cliënt bij het realiseren van diens coachdoelstellingen te ondersteunen. De cliënt draagt volledige verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de coach en cliënt samen doorbrengen als daarbuiten. Daaruit vloeit voort dat de eigen verantwoordelijkheid dus ook geldt voor het resultaat van de coaching en het beklijven daarvan.
 

11. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Dievertje Coacht, www.dievertjecoacht.nl. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page