top of page

PRIVACYBELEID

Dievertje Coacht, gevestigd aan de Korte Godelindestraat 20 A1 te Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.dievertjecoacht.nl
Email: dievertje@hotmail.com
Praktijkadres: Korte Godelindestraat 20A1, 1402 WT Bussum
Telefoonnummer: 0615225096

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Dievertje Coacht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Geboorteplaats

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres
   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Dievertje Coacht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling:

 • Gezondheid

 • School van de minderjarige cliënt

 • Gegevens personen jonger dan 16 jaar:

  • naam

  • adres

  • postcode

  • woonplaats

  • telefoonnummer van beide ouders

  • e-mailadres van beide ouders
    

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 • Dossierplicht:
  Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 • Bewaartermijn:
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld bij chronische ziekte).

 • Beroepsgeheim:
  Voor mij als coach geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medische beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

 • Minderjarigen:
  Indien de cliënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar heeft bereikt, is tevens de toestemming van ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

   

Andere doeleinden waarvoor Dievertje Coacht de persoonsgegevens gebruikt:

 • Het afhandelen van betalingen

 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten, trainingen en workshops
   

Informeren

 • Ik informeer de cliënt en de ouders mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

 • Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.

 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot het vastleggen van gegevens in een dossier
   

Geautomatiseerde besluitvorming
Dievertje Coacht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Dievertje Coacht gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Outlook, Gmail, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook en/of Gmail.

 • Wix, WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar dievertje@hotmail.com vanaf de website
   

Verkoopgegevens
Dievertje Coacht deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dievertje Coacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dievertje Coacht persoonsgegevens alleen aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Professionals en zorgverleners, doel: mogelijkheid voor verwijzing

 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts

 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt

 • Boekhouder, doel: verwerking facturatie en boekhouding
   

Cookies
Dievertje Coacht gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dievertje Coacht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dievertje@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dievertje Coacht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens
Dievertje Coacht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: dievertje@hotmail.com

 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord.

 • Ik maak regelmatig een back-up van cliëntenbestanden.

 • Doordat ik regelmatig de laatste versie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.
   

Datalek
Ik informeer de cliënt als het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer. Ik begrijp wat ik moet doen bij een datalek en zal daar naar handelen.

bottom of page